Plymouth
5 Day Forecast
Monday Tuesday Wednesday Thursday
Light Cloud Light Cloud Light Rain Light Rain
Max: 18C / 64F Max: 18C / 64F Max: 16C / 61F Max: 16C / 61F
Wind: 7mph Wind: 5mph Wind: 12mph Wind: 13mph
Data provided by the BBC
Fun-tasia